HARMONOGRAM ZAJĘĆ

UWAGA! PODSTRONA DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH MATURĘ DO ROKU 2013/2014 (tzw. "starą" maturę) - aktualizacja VI.2014

Zamieszczony poniżej harmonogram zajęć może ulec zmianom. Jest to związane m.in. wypadkami losowymi.
W przypadku nie odbycia się zajęć ich tematyka zostaje przesunięta na kolejny tydzień.

Na poszczególne zajęcia należy przygotować pisemnie zagadnienia wyszczególnione w kolumnie "zakres wiadomości do powtórek" oraz przynieść wydruk materiałów, które można pobrać z kolumny "zadania maturalne z geografii. Ćwiczenia". Mapy topograficzne do pierwszych dwóch zajęć można pobrać z podstrony "mapy topograficzne" - odnośnik do tej strony znajduje się w zakładce "mapy" w menu głównym.
Obecnie są dostępne ćwiczenia dla uczniów z roku szkolnego 2012/13 (Uwaga! Każdego roku ulegają one pewnym modyfikacjom!). Tuż przed końcem roku szkolnego dla klas III w kolumnie "Odpowiedzi" znajdą się schematy odpowiedzi do poszczególnych rozdziałów ćwiczeń.

W ćwiczeniach wg działów zamieszczonych w bieżącym roku szkolnym może nie zgadzać się numeracja zadań, gdyż autorka zbioru wykreśliła część z nich. Zachowana numeracja jest związana z tym, że klucz odpowiedzi dotyczy wszystkich zadań ze zbioru autorki, a nie tylko tych z ćwiczeń na dany rok szkolny.

Zbiór wszystkich zadań (łącznie z nie publikowanymi w "ćwiczeniach" w bieżącym roku szkolnym) do pobrania w formacie pdf - w przygotowaniu

W przypadku uwag proszę o informację do administratora strony - AK


Zajęcia

TEMAT ZAJĘĆ

ZAKRES WIADOMOŚCI DO POWTÓREK

ZADANIA MATURALNE Z GEOGRAFII

Ćwiczenia Odpowiedzi
1. Zajęcia organizacyjne.

Kartograficzne metody przedstawiana zjawisk jakościowych i ilościowych na mapach

 

                                          

 
2. Uzupełnienie wiadomości z kartografii.

Odwzorowania kartograficzne i ich klasyfikacje. Obraz siatek kartograficznych w różnych odwzorowaniach. Obliczenia zadań z przeliczania skal

Ćwiczenia z czytania mapy topograficznej

 

3. Wejściówka z kartografii.

Rozwiązywanie zadań maturalnych z działu: Kartografia

KARTOGRAFICZNE PODSTAWY GEOGRAFII

Siatka geograficzna i siatka kartograficzna – podobieństwa i różnice.

Mapa – charakterystyka jej elementów. Klasyfikacja map (ze względu na skalę, treść, zastosowanie, szczegółowość przedstawianych zjawisk)

Skala – podział skal wraz z przykładami. Przeliczanie skal. Zadania z obliczania odległości, powierzchni i skali mapy. Rozróżnianie skal dużych i małych.

Odwzorowania kartograficzne – ich podziały i charakterystyka. Klasyfikacje odwzorowań kart. ze względu kształt siatki kartograficznej (figurę rzutowania), zniekształcenia, położenie figury rzutowania, źródło światła. Charakterystyka siatki kartograficznej w odwzorowaniach normalnych: walcowym, stożkowym i azymutalnym – (wygląd południków i równoleżników, odstępy między nimi, gdzie występują największe a gdzie najmniejsze zniekształcenia, do przedstawiania, jakich obszarów służy).

Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapach. Umiejętność ich rozróżniania, rozpoznawania na podstawie przykładów, opisu poszczególnych metod użytych w konstrukcji wybranych map.

4. Poszerzenie wiadomości z astronomicznych podstaw geografii

Powstanie i budowa Wszechświata. Ciała niebieskie Układu Słonecznego. Kalendarz

     
5. Powtórzenie wiadomości z działu: Astronomiczne podstawy geografii

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Omówienie powstania Wszechświata (teoria Wielkiego Wybuchu), jego budowy. Umiejscowienie Układu Słonecznego we Wszechświecie.

Charakterystyka ciał niebieskich wchodzących w skład Układu Słonecznego.

 Historia poglądów na kształt i rozmiary Ziemi. Geoida i elipsoida obrotowa. Rozmiary Ziemi.

Ruchy Ziemi: wirowy, obiegowy – ich charakterystyka, dowody i następstwa. Rachuba czasów na Ziemi (ich rodzaje), południk zmiany daty, zależność czasu od długości geograficznej, kąt padania promieni słonecznych w różnych porach roku w zależności od szerokości geograficznej, strefy oświetlenia Ziemi.

Obliczanie zadań z zależności czasu miejscowego od długości geograficznej i kąta padania promieni słonecznych od szerokości geograficznej.

Długość i szerokość geograficzna – definicje i sposoby ich pomiaru. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych wskazanych punktów i obszarów.

Kalendarz na Ziemi (przede wszystkim juliański i gregoriański)

Umiejętność przedstawienia na rysunku stref oświetlenia Ziemi, drogi Ziemi dookoła Słońca, oświetlenia Ziemi w dniach:21.III, 22.VI, 23.IX, 22XII;

6. Poszerzenie wiadomości z atmosfery

Skład i budowa atmosfery, układy baryczne, wiatry górskie, wiatry regionalne; temperatura i jej rozkład na Ziemi. Zmiany temperatury wraz z wysokością.

     
7. Powtórzenie wiadomości z działu: Atmosfera

Rozwiązywanie zadań maturalnych z działu: Atmosfera

Charakterystyka składu i budowy atmosfery (skład procentowy + charakterystyka poszczególnych sfer: wysokość zalegania, zmiany temperatury, cechy charakterystyczne)

 Rozkład temperatury na powierzchni Ziemi (w lipcu i styczniu) – przyczyny zróżnicowania temperatury. Temperatury ekstremalne (rozkład miejsc o najwyższej i najniższej temperaturze – mapa!!!). Zmiany temperatury wraz z wysokością – przemiany adiabatyczne wraz z gradientami.

Ciśnienie atmosferyczne i jego rozkład na Ziemi. Układy baryczne.

Wiatry efektem wyrównywania ciśnień. Związek wiatru z ciśnieniem atmosferycznym, globalna cyrkulacja atmosfery: (pasaty, antypasaty, wiatry wschodnie i zachodnie, równikowy pas ciszy, prądy konwekcyjne na równiku i na zwrotnikach). Cyrkulacja monsunowa. Wiatry lokalne: (bryza, górskie: fen, zboczowe, mistral, bora i in.). Cyklony – ich nazwy lokalne, sposób powstania, obszary występowania i skutki.

Różnica między pogodą a klimatem oraz charakterystyka ich elementów.

Charakterystyka strefowego układu klimatów na Ziemi

Przykłady i skutki zanieczyszczenia atmosfery przez człowieka.

 • Klimat Polski.

Charakterystyka czynników meteorologicznych i geograficznych wpływających na klimat Polski. (Umiejętność czytania map z atlasu np. rozmieszczenie ośrodków barycznych oraz mas powietrza napływających nad Polskę)

 Charakterystyka elementów klimatu Polski (temperatury w lipcu i styczniu, opady w półroczu ciepłym i chłodnym, amplitudy roczne temperatury, wiatry - w tym wiatry lokalne: bryza i fen)

Cechy przejściowości klimatu Polski. Regiony klimatyczne Polsk

Umiejętność analizy diagramów klimatycznych, map klimatycznych, rozkładu temp. itp. Umiejętność obliczania średniej rocznej temp., amplitudy dobowej i rocznej temp., rocznych opadów, temperatury na stoku opartej na gradientach adiabatycznych przy znajomości wysokości stoku. Konstrukcja prostych schematów w celu wyjaśnienia np. powstania fenu, ogólnej cyrkulacji powietrza, powstania cyklonu itp.

8. Poszerzenie wiadomości z hydrosfery

Cechy fizyczne i chemiczne wody morskiej.  Jeziora kuli ziemskiej i ich klasyfikacje. Wody podziemne i ich podział. Powstanie , rozmieszczenie i klasyfikacja lodowców.

     
9. Powtórzenie wiadomości z hydrosfery

Rozwiązywanie zadań maturalnych z działu: hydrosfera

Obieg wody w przyrodzie. Bilans wodny na Ziemi i jego zróżnicowanie.

Typy mórz. Właściwości wody morskiej i ich charakterystyka:

 • Temperatura – charakterystyka rozkładu, przyczyny
 • Barwa wody morskiej
 • Zasolenie wody morskiej – charakterystyka +rozkład + przyczyny zróżnicowania

  Ruchy wody morskiej: falowanie (typy fal np. wiatrowa, przyboju, tsunami, martwa, sejsza, kipiel); pływy morskie wraz z charakterystyką; prądy morskie (podział, obszary powstawania, strefy konwergencji, upwelling, cyrkulacja na poszczególnych oceanach, El Ninio)

Rzeki i systemy rzeczne świata (Mapa!!!) Typy zasilania rzek, reżimy rzeczne – proste i złożone, główne rzeki według kontynentów, podstawowe pojęcia: dorzecze, zlewisko, dział wodny, obszar bezodpływowy, rzeka główna, dopływ, system rzeczny, źródło, ujście itp.

Jeziora kuli ziemskiej i ich charakterystyka. Podziały jezior (ze wzgl. na zasolenie, przepływ, genezę, zawartość substancji organicznych). Rozmieszczenie jezior na Ziemi (Mapa!).

Lodowce i lądolody na Ziemi. Proces tworzenia się lodu lodowcowego na Ziemi. Przyczyny i rozkład granicy wiecznego śniegu na półkuli północnej i południowej.Podział lodowców z przykładami. Budowa lodowca dolinnego (przekrój poprzeczny i rzut z góry) i lądolodu. Rozmieszczenie lodowców na Ziemi (mapa!).

Charakterystyka wód podziemnych – Podstawowe pojęcia: infiltracja, krasowatość, szczelinowość, warstwy przepuszczalne i nie, zwierciadło napięte i zwierciadło swobodne itp. Wody w strefie aeracji i saturacji. Budowa studni artezyjskiej i rozmieszczenie największych basenów artezyjskich na Ziemi. Rodzaje źródeł.

Umiejętność: tworzenia i interpretowania profilu batymetrycznego, wskazania na mapie dorzeczy, działów wodnych, zlewisk określonych rzek oraz wskazanie obszarów bezodpływowych; Analiza wykresów obrazujących: reżimy rzeczne, schematów przedstawiających poszczególne typy lodowców, rozmieszczenie typów wód podziemnych wraz z głębokością. Konstrukcja i interpretacja granicy wiecznego śniegu oraz schematu cyrkulacji prądów morskich. Znajomość wszystkich elementów hydrosfery i wskazanie ich na mapie świata (np. mórz, cieśnin, kanałów, rzek, jezior itp.).

 • Wody w Polsce.

Rzeki – znajomość zlewisk i dorzeczy występujących na terenie naszego kraju (mapa), główne dopływy największych rzek Polski + charakterystyka Wisły, Odry i Warty. Cechy dorzeczy rzek Polski (m.in. reżim, obszary źródłowe, asymetria, zgodność z ukształtowaniem powierzchni, zgodność ze strefą klimatyczną, typy ujść)

Jeziora Polski: typy genetyczne jezior z ich rozmieszczeniem i przykładami, zbiorniki sztuczne - ich rozmieszczenie i znaczenie;

Wody podziemne – typy wód mineralnych, wody artezyjskie.

Morze Bałtyckie – powstanie i charakterystyka.

Bilans wodny Polski. Wykorzystanie gospodarcze wód. Obszary nadwyżek i niedoborów wody. Leje depresyjne spowodowane nadmierną eksploatacją, górnictwem, rolnictwem. Kanały.

10. Poszerzenie wiadomości z litosfery      
11. Powtórzenie wiadomości z litosfery cz.1

Rozwiązywanie zadań maturalnych z litosfery

Budowa i właściwości wnętrza Ziemi.

Charakterystyka poszczególnych warstw: głębokość zalegania, warstwy nieciągłości, pierwiastki budujące daną warstwę, temperatura, gęstość skał; Stopień geotermiczny (przykłady jego wartości na Ziemi); Sposoby badania wnętrza Ziemi

Ogólna charakterystyka minerałów + skala Mohsa (def., minerały skałotwórcze, złożowe, mineraloidy, rudy itp.)

Podział i charakterystyka skał z przykładami (skały magmowe: głębinowe, wylewne i o budowie porfirowej; skały osadowe: pochodzenia organicznego [roślinnego i zwierzęcego], okruchowe [luźne, spoiste i zwięzłe], pochodzenia chemicznego)

Metody badania wieku względnego i bezwzględnego skał

Dzieje Ziemi – tabela stratygraficzna

Współczesne poglądy na ruchy skorupy ziemskiej ( teoria Wegenera i teoria tektoniki płyt litosfery – charakterystyka i dowody (paleontoligiczne, paleogeograficzne, paleoklimatyczne i paleomagnetyczne), następstwa ruchu płyt – Mapa! Podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma teoriami. Pojęcia takie jak: subdukcja, geosynklina, dolina ryftowa, uskok transformacyjny, łuki wysp, prądy konwekcyjne magmy, Pangea, Laurazja, Gondwana. Wskazanie na mapie płyt litosfery i form, które tworzą się na ich granicach.

Czynniki endogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich charakterystyka. Wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne, ruchy izostatyczne, ruchy orogeniczne: orogenezy, które miały miejsce w przeszłości + główne pasma, które w tych orogenezach powstały. Rodzaje gór: wulkaniczne, fałdowe i zrębowe wraz z charakterystyką i przykładami.

Struktury fałdowe (fałdy: stojący, pochyły, leżący, obalony; płaszczowina) i zrębowe (zręby, rowy tektoniczne, fleksury) wraz z rodzajami uskoków (normalny, pionowy, odwrócony, przesuwczy). Charakterystyka tych struktur wraz z przykładami.

Struktury tektoniczne na kontynentach (górotwory orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej, alpejskiej; tarcze krystaliczne i platformy) i ich rozmieszczenie – mapa geologia-tektonika.

Położenie Polski na tle struktur geologicznych Europy oraz budowa geologiczna Polski. (Charakterystyka trzech podstawowych jednostek tektonicznych Europy: Archeoeuropa, Paleoeuropa, Neoeuropa – ich zasięg i cechy charakterystyczne; Charakterystyka 10 jednostek tektonicznych Polski: kiedy powstały, czym się charakteryzują, jakie surowce mineralne na nich występują i kiedy te surowce powstały).

12. Powtórzenie wiadomości z litosfery cz.2

Rozwiązywanie zadań maturalnych z litosfery

Rodzaje wietrzenia i ich zależność od klimatu.

Czynniki egzogeniczne i ich charakterystyka oraz wpływ na kształtowanie powierzchni Ziemi.

 • Działalność erozyjna, transportowa i akumulacyjna poszczególnych czynników oraz charakterystyka form, które na skutek tej działalności powstały z przykładami i ilustracją tych przykładów na mapie.
 • Znajomość terminologii – nazewnictwa procesów i form np. denudacja, eworsja, sedymentacja, deflacja, korazja, erozja wgłębna, abrazja itp.

Przy charakterystyce poszczególnych czynników nie zapomnij o:

Działalność wód płynących – działalność rzeki w odcinku górnym, środkowym, dolnym (typy ujść rzecznych), rozmieszczenie i podział wodospadów na Ziemi, kaniony, meandry i starorzecza itp.

Działalność eoliczna – podział pustyń ze wzgl. na genezę i budowę oraz ich rozmieszczenie na kuli ziemskiej.

Działalność mórz – rodzaje wybrzeży wraz z charakterystyką, typy osadów dennych.

Działalność wód podziemnych – kras powierzchniowy i podziemny, obszary krasowe na świecie i w Polsce.

Działalność lodowców, lądolodów i wód fluwioglacjalnych – formy nizinne, górskie, formy peryglacjalne.

Charakterystyka wielkich form powierzchni litosfery.

 • Na kontynentach: niziny + depresje, wyżyny + kotliny, góry – MAPA!!!
 • Dna oceanicznego: szelfy, stok cokołu kontynentalnego, baseny oceaniczne, grzbiety oceaniczne wraz z dolinami ryftowymi, guyoty, rowy oceaniczne – MAPA!!!

Umiejętności: ilustracja odpowiedzi narysowanymi przez siebie schematami, wykresami, rysunkami. Dobra znajomość mapy fizycznej świata w zakresie: wulkanów, obszarów sejsmicznych, asejsmicznych, tektoniki, gór, pustyń, wodospadów, rzek, wybrzeży morskich, rzeźby powierzchni Ziemi. Analiza wykresów, tabel, rysunków, schematów, map, profili geologicznych, krzywej hipsograficznej. Wyjaśnienie związków między poszczególnymi elementami np. związku między teorią tektoniki kier a zjawiskami wulkanicznymi, czy obszarami sejsmicznymi itd. Ocena skutków trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów oraz innych czynników kształtujących powierzchnię Ziemi.

 • Plejstocen w Polsce.

 Co spowodowało oziębienie klimatu w trzeciorzędzie? Gdzie było centrum zlodowaceń? Kiedy miały miejsce zlodowacenia? Znajomość nazewnictwa glacjałów i interglacjałów w Polsce i w Alpach Zasięgi poszczególnych zlodowaceń Pozostałości po każdym zlodowaceniu. Formy młodoglacjalne na niżu i w górach oraz formy peryglacjalne – ich charakterystyka + rozmieszczenie (Mapa!!!) Wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski.

Ukształtowanie powierzchni Polski. Najwyższe i najniższe punkty w Polsce wraz z wysokościami Dlaczego Polskę uważa się za kraj nizinny? W jakim kierunku nachylony jest nasz kraj? Kiedy powstała rzeźba Polski i które z jej elementów są najstarsze a które najmłodsze? Charakterystyka pasów ukształtowania powierzchni – jakie czynniki ukształtowały rzeźbę w poszczególnych pasach?  Umiejętność korzystania z mapy geomorfologicznej Polski.

Zgodność budowy geologicznej z ukształtowaniem powierzchni. Gdzie występują przykłady inwersji rzeźby?

13. Powtórzenie wiadomości z biosfery, pedosfery, środowiska naturalnego Procesy i czynniki glebotwórcze. Strefowe i astrefowe typy gleb. Profil glebotwórczy. Rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej.

Charakterystyka stref roślinnych na Ziemi.

Piętrowość roślinna w różnych strefach klimatycznych.

Charakterystyka klimatyczno – glebowo – roślinnych stref na Ziemi

Rozmieszczenie i charakterystyka gleb strefowych, astrefowych i pozastrefowych występujących na terenie Polski. Obszary erozji gleb. Wykorzystanie rolnicze gleb.

Roślinność naturalna Polski. Typy roślinności naturalne w Polsce. Endemity i relikty.  Zasięgi występowania gatunków. Typy lasów i ich rozmieszczenie na terenie Polski. Kompleksy leśne (mapa). Wskaźnik lesistości. Znaczenie i wykorzystanie gospodarcze lasów w Polsce. Piętrowość roślinna w Tatrach.

Ochrona środowiska naturalnego w Polsce. Obiekty i obszary chronione. Parki narodowe – ich rozmieszczenie i charakterystyka. Obszary klęski ekologicznej na terenie naszego kraju.

Podział środowiska geograficznego. Pojęcie przestrzeni geograficznej. Zmiany krajobrazu wraz z rozwojem gospodarczym. Wpływ środowiska naturalnego na życie człowieka Wpływ człowieka na środowisko naturalne (pozytywny, negatywny). Przykłady degradacji środowiska przez człowieka. Obszary klęski ekologicznej. Ochrona środowiska – organizacje międzynarodowe zajmujące się tym problemem. Pojęcie ekorozwoju. Rozwój zrównoważony

14. 1. Środowisko geograficzne, jego ochrona
     i rozwój zrównoważony
  1. 1.

2.

15. Wystawienie stopni semestralnych. Sprawdzenie znajomości mapy fizycznej świata i Polski      
 16. Próbna matura (?)      
17. Poszerzenie wiadomości z demografii i urbanizacji      
18. Powtórzenie wiadomości z:
1.  demografii,

2. urbanizacji

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Czynniki wpływające na liczbę ludności świata. Zmiany liczby ludności na przestrzeni wieków i wg kontynentów.

Rozmieszczenie ludności na Ziemi (ekumena, subkumena, anekumena). Najmniej i najbardziej ludne kraje świata. Wskaźnik gęstości zaludnienia.

Pojęcie przyrostu naturalnego, rzeczywistego, stopy przyrostu naturalnego. Charakterystyka przyrostu naturalnego w KWR i KSR – przyczyny i skutki.

Zjawisko eksplozji demograficznej. Jej przyczyny i skutki bezpośrednie i pośrednie. Umiejętność analizy wykresu przedstawiającego eksplozję demograficzną.

Charakterystyka struktury demograficznej i zawodowej ludności KWR i KSR (w tym współczynnik feminizacji, średnia długość wieku, sektory gospodarki narodowej, problem bezrobotnych).

Charakterystyka etniczna ludności świata (narody, religie, rasy, języki).

Migracje i ich podziały. Charakterystyka największych ruchów migracyjnych w XX wieku. Problem uchodźców.

Umiejętność analizy odpowiednich danych statystycznych (tabel, diagramów, piramidy wieku)

Zmiany liczby ludności Polski. Rozmieszczenie ludności w Polsce. Gęstość zaludnienia.
Przyrost naturalny w Polsce. Okresy wyżu i niżu demograficznego od 1939 roku do dziś. Dlaczego przyrost naturalny ciągle spada od końca lat 90-tych? Jakie są skutki takiej sytuacji? Przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Polsce.

Struktura demograficzna ludności Polski (podział ludności wg płci i wieku, struktura zawodowa, problem bezrobocia).
Wpływ II wojny światowej na liczbę i strukturę demograficzną ludności Polski.

Mniejszości narodowe w Polsce. Skupiska Polonii na świecie. Struktura wyznaniowa ludności.

Migracje wewnętrzne i zewnętrzne ludności

Pojęcie i typy urbanizacji. Kryteria wydzielania miast. Wskaźnik urbanizacji i jego charakterystyka na przykładzie wybranych państw.

Formy urbanizacji i ich charakterystyka (aglomeracje mono- i policentryczne: konurbacje, megalopolis: i ich przykłady na świecie.)

Charakterystyka procesów urbanizacyjnych w KWR i KSR.

Etapy urbanizacji (wstępna, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja).

Problemy życia w wielkich miastach. Deglomeracja i jej rodzaje.

Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji

PROCESY URBANIZACYJNE W POLSCE.
Wskaźnik urbanizacji i jego przestrzenne zróżnicowanie.
Formy urbanizacyjne w Polsce i ich charakterystyka.
Obszary wiejskie w Polsce. Typy wsi.
Funkcje miast. Struktura funkcjonalna miast w Polsce
Największe i najmniejsze miasta kraju. Kryterium wydzielania miast w Polsce.
Struktura osadnictwa w Polsce (aglomeracje, miejskie ośrodki wzrostu, ośrodki lokalne).

1.

2.

1.

2.

19. Poszerzenie wiadomości z rolnictwa      
20. Powtórzenie wiadomości z rolnictwa.

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa. Najlepsze obszary rolnicze świata.

Formy użytkowania ziemi. Struktura użytkowania gruntów.

Typy rolnictwa (ekstensywne i intensywne: pracochłonne i kapitałochłonne; rolnictwo towarowe, plantacyjne itp.

Charakterystyka rolnictwa w KWR i KSR.

Rozmieszczenie upraw na Ziemi. Główni producenci, importerzy i eksporterzy roślin. (umiejętność korzystania z map rozmieszczenia upraw, tabel statystycznych itp.).

Rozmieszczenie hodowli zwierząt gospodarczych na świecie (oprócz podstawowych również kilka słów na temat wielbłądów, lam, jaków, osłów, kóz). Mapa i rocznik statystyczny jak wyżej. Obszary hodowli intensywnej i ekstensywnej.

Wskaźniki rolnictwa intensywnego i ekstensywnego.

Obszary nadwyżek i niedoborów żywności na świecie. Obszary klęsk żywiołowych na świecie. Problem wyżywienia ludności świata

ROLNICTWO W POLSCE.
Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa ( w tym długość okresu wegetacyjnego i klasyfikacja bonitacyjna gleb).
Rozmieszczenie i produkcja upraw roślinnych.
Hodowla zwierząt w Polsce.
Struktura użytkowania gruntów w Polsce

21. Poszerzenie wiadomości z przemysłu
i energetyki
     
22. Powtórzenie wiadomości z:
1. energetyki
,
2.
przemysłu

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Pojęcie przemysłu. Podział przemysłu na gałęzie i branże.

Czynniki lokalizacji przemysłu.

Rozwój przemysłu. Charakterystyka wszystkich czterech rewolucji przemysłowych. (Kiedy miały miejsce? Jakie były główne nośniki energii? Jakie były najważniejsze wynalazki związane z tymi rewolucjami? Jakie obszary objęły?)

Pojęcie okręgu przemysłowego. Podział okręgów przemysłowych (surowcowe, portowe, miejskie) i ich charakterystyka z przykładami. Największe okręgi przemysłowe świata (z dużym naciskiem na Europę – bez Polski).

Pojęcie technopolii. Podział zakładów wysokich technologii. Rozmieszczenie tego typu zakładów na świecie. Tworzenie technopolii na wybranym przykładzie.

Rozwój przemysłu w KWR i KSR (gałęzie będące wyznacznikami rozwoju gospodarczego). Przemysł elektromaszynowy i jego znaczenie w gospodarce. Problem restrukturyzacji przemysłu – jego przyczyny i skutki (na wybranych przykładach).

Wpływ przemysłu na środowisko naturalne

Podział surowców energetycznych na odnawialne i nieodnawialne.

Obszary występowania surowców energetycznych na świecie (mapa).  

Eksploatacja, produkcja, import i eksport poszczególnych surowców. Główni producenci, importerzy i eksporterzy. (Umiejętność korzystania z atlasu i rocznika statystycznego).

Bilans energetyczny świata. Struktura wykorzystania energii na świecie. Produkcja energii elektrycznej: główni producenci i główni producenci na 1 mieszkańca. (Rocznik statystyczny).

Alternatywne źródła energii i ich charakterystyka i wykorzystanie.

Problemy energetyczne świata.

Energetyka jądrowa. Jej znaczenie w produkcji energii elektrycznej. Argumenty za i przeciw wykorzystaniem tego typu elektrowni

PRZEMYSŁ POLSKI.
Struktura gałęziowa przemysłu Polski

Czynniki lokalizacji przemysłu

Baza surowcowa i rozmieszczenie ośrodków przemysłu paliwowo-energetycznego w Polsce. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii na terenie naszego kraju. Przyszłość energetyki. (Nie zapomnij o rafineriach ropy naftowej, elektrowniach cieplnych bazujących na węglu brunatnym i kamiennym – mapa!)

Baza surowcowa i główne ośrodki: hutnictwa żelaza, hutnictwa metali nieżelaznych, przemysłu chemicznego, przemysłu włókienniczego, przemysłu elektromaszynowego, przemysłu mineralnego itd.

Problem restrukturyzacji przemysłu w Polsce. Przyczyny i skutki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (przykłady).

Okręgi przemysłowe w Polsce i ich charakterystyka.

Obszary klęski ekologicznej w Polsce (wpływ przemysłu na środowisko naturalne w Polsce). (Weźcie pod uwagę np. GOP albo LGOM).

1.

2.

1.

2.

23. Poszerzenie wiadomości z działu:  komunikacja, handel i usługi      
24. Powtórzenie wiadomości z:
1. komunikacji,
2.handlu, usług i turystyki

Rozwiązywanie zadań maturalnych

  1.

2.

1.

2.

3.

25. Poszerzenie wiadomości z geografii politycznej, procesów integracyjnych      
26. Powtórzenie wiadomości z:
1. zróżnicowania poziomu gospodarczego
     państw świata i geografii medycznej
2.
 geografii politycznej,
3. globalizacji i procesów integracyjnych,
 

Rozwiązywanie zadań maturalnych

Pojęcie państwa i jego terytorium

Wyznaczniki państwowości.

Podział wód na Ziemi (wody wewnętrzne, morza terytorialne, wody otwarte, kanały i cieśniny o znaczeniu międzynarodowym) i ich charakterystyka. Podział przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej. Podział Antarktydy.

Zmiany na politycznej mapie świata po 1984 roku (do dziś).

 Konflikty międzynarodowe na świecie. Przykłady konfliktów zbrojnych – ich przyczyny i skutki. Obszary separatystyczne w Europie. Fundamentalizm muzułmański i jego wpływ na kształtowanie się stosunków międzynarodowych i mapę polityczną świata.

Rozwój gospodarczy świata. Wskaźniki rozwoju gospodarczego. Charakterystyka i przykłady państw o niskim i wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Podział świata na bogatą północ i biedne południe

Integracja gospodarcza. Przykłady organizacji integracyjnych z naciskiem na UE i organizacje, do których należy Polska.
Integracja wojskowa i polityczna. Przykłady organizacji politycznych i wojskowych z naciskiem na NATO. ONZ – powstanie, główne organy i wyspecjalizowane agendy ONZ-u

1.

2. 

3. 

 

1.

2.

3.

4.

27. Krainy geograficzne Polski      
28. Geografia medyczna i wyborcza      
29. Wystawianie ocen rocznych      
30. Rozwiązywanie zadań maturalnych